Οριζόντιες υποδομές

Α- Α+ Εκτυπωτής

Τμήματα

Υποστήριξης

Business

Τμήμα

Οικονομικών

 

Τμήμα

Logistics

 

Τμήμα

IT

 

Τμήμα

Τεχνικής

Υποστήριξης

 

Τμήμα

Ανθρώπινων

Πόρων

 

Στόχοι Οργάνωσης

 • Λειτουργία κάθε BU ως ανεξάρτητη μονάδα
 • Λειτουργία κάθε BU Manager ως ΓΔ μιας εταιρίας, έχοντας πλήρη ευθύνη
  για τα οικονομικά αποτελέσματα του BU.
 • Επικέντρωση των εμπορικών BU στην Εμπορική δραστηριότητα τους χρησιμοποιώντας outsourced υπηρεσίες οι οποίες σήμερα παρέχονται κυρίως από το BU Support
 • Για κάθε μη κρίσιμη υπηρεσία (όπως οι Οικονομικές) για την οποία το BU Support δεν παρέχει ανταγωνιστικό λόγο ποιότητας – κόστους, τα BU δικαιούνται να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις
 • Έτσι με τα παραπάνω εξασφαλίζεται αφενός η πίεση στα Εμπορικά να μην κάνουν ενέργειες που αυξάνουν το κόστος υποστήριξης τους (αφού εμφανίζεται στα αποτελέσματα τους) αλλά και η πίεση προς το ίδιο το BU Support  να παρέχει όλο και καλύτερες και φτηνότερες υπηρεσίες

Έλεγχος υλοποίησης 

 • Κάθε BU (συμπεριλαμβανομένου του Support) παράγει πλήρες αναλυτικό P&L 
 • Κάθε Business Line (εμπορική μονάδα εντός BU) παρακολουθείται μέσω P&L 
 • Υλοποίηση πρακτικών Performance Management με ορισμό και παρακολούθηση KPI’s σε όλα τα επίπεδα 
 • Τα παραπάνω βασίζονται σε ένα σύγχρονο σύστημα πληροφόρησης που παρακολουθεί σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (όπου αυτό έχει πρακτική σημασία) το σύνολο των μετρήσιμων μεγεθών δηλ. κατ’ αρχήν των KPI’s και φυσικά των οικονομικών μεγεθών

 Παρακολούθηση εργασιών

 • Αναλυτική παρακολούθηση κόστους ανά Business Unit & Εταιρεία
 • Αναλυτικό P&L ανά Business Unit & Εταιρεία 
 • Ταμειακές ροές ανά Business Unit & Εταιρεία
 • Συνεχής παρακολούθηση μέσω scorecards των Key Performance Indicators