Ιστορικό

Α- Α+ Εκτυπωτής

Η DIONIC ιδρύθηκε ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης το 1986 από τον κ. Λεύκιο Περικλέους και την κα Νίκη Κάβουρα με σκοπό να λειτουργήσει σαν φορέας στην εξυπηρέτηση των επενδύσεων του κ. Περικλέους στην Ελλάδα.

 

1996

Το 1996 η Εταιρεία διαβλέποντας την επερχόμενη έκρηξη της αγοράς στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών των λογισμικών προγραμμάτων και πολυμέσων (multimedia), μετεγκαταστάθηκε, επενδύοντας ταυτόχρονα σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Οι επενδύσεις αυτές συντέλεσαν στο να γίνει η DIONIC A.E. ο σημαντικότερος διανομέας ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών μέσων επιμόρφωσης στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων έχοντας συνάψει εμπορικές συμφωνίες με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής τέτοιων προϊόντων στο χώρο.

1998

Το 1998 στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης νέων επικερδών δραστηριοτήτων, η Εταιρεία αποφάσισε να επεκταθεί σε προϊόντα τα οποία θα της επιτρέψουν αφενός να εκμεταλλευθεί στο μέγιστο τα υπάρχοντα κανάλια διανομής και να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά, αφετέρου να διαφοροποιήσει το επιχειρηματικό ρίσκο που περιέχεται σε μονοσήμαντες δραστηριότητες, γεγονός που παρατηρείται στον ανταγωνισμό. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία δρομολόγησε την είσοδό της στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, των παραδοσιακών παιχνιδιών, (μέσω της θυγατρικής της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. “DREAMLAND”), η οποία Ιδρύθηκε το 1998 με τη συμμετοχή της DIONIC A.E. με ποσοστό 99% στο μετοχικό κεφάλαιο έναντι του ποσού των € 87.160,67 που πραγματοποιήθηκε στη χρήση 1998 και καταβλήθηκε πλήρως. Έκτοτε, η ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. προέβηκε σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες υπήρχε παραίτηση των παλαιών μετόχων και το ποσοστό της DIONIC περιορίστηκε σε 60%.Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.593.000 διαιρούμενο σε 2.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας  € 0,59 η καθεμία.

1999

Το 1999 θεωρείται ορόσημο για την περαιτέρω πορεία της Εταιρείας καθώς μετά από Δημόσια Εγγραφή, οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Με τα κεφάλαια που άντλησε από το επενδυτικό κοινό η Εταιρεία μετεγκαταστάθηκε στο σημερινό  ιδιόκτητο κτίριο της και ενίσχυσε τα κεφάλαια κίνησης της ώστε να εδραιωθεί περαιτέρω στο χώρο τον οποίο δραστηριοποιείται. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα για την Εταιρεία ήταν ο μηχανογραφικός εκσυγχρονισμός της, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία την αναμενόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών της στις επόμενες χρήσεις, καθώς και η συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  TELECLUB A.E., που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής πώλησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας μέσω αλυσίδας καταστημάτων.

2000

Το 2000 η συμμετοχή της Εταιρείας σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΟFFICE DEPOT A.E. και ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., στην ίδρυση της εταιρείας ATCOM Α.Ε με ποσοστό συμμετοχής 34% καθώς και η αγορά παγίων και επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας ΕΥΡΩΓΡΑΦΗ Α.Ε., κινήθηκαν μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα πλαίσια της στρατηγικής της Εταιρείας, δηλαδή της εισόδου της σε νέες δραστηριότητες με σκοπό την επίτευξη των μέγιστων συνεργιών.

2001

Το 2001 η εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, αντλώντας κεφάλαια μέσω Δημόσιας Εγγραφής με σκοπό την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης τα οποία της προσέδωσαν μεγαλύτερη ευελιξία στις συμφωνίες με τους προμηθευτές της και επέτρεψαν την είσοδό της σε νέες δραστηριότητες με την υπογραφή στρατηγικών συμφωνιών με νέους συνεργάτες και προμηθευτές.Παράλληλα η εταιρεία μείωσε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας TELECLUB A.E. σε ποσοστό 18,54%.

Πάντα με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρεία εφάρμοσε από το 1999 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας, ενώ τον Ιούνιο του 2000 πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9002 και το 2002 πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 του TUV AUSTRIA. 

2002

Το 2002 η εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό € 762.300 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και με την έκδοση 2.541.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30.

Επίσης ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα για την εταιρεία ήταν :

Α. Η μείωση της συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας  ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. στο ποσοστό του 44,002%.

Β. Η εξαγορά του 33% των μετοχών με ταυτόχρονη απόκτηση της πλειοψηφίας του Δ.Σ της εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην διανομή ευρέως καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων στον νομό Αττικής.

Γ. Η συμμετοχή στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., ATCOM A.E., NTIONIK OFFICE DEPOT Α.Ε., C.A.A.D Α.Ε. ( πρώην ΤΕΛΕΚΛΑΜΠ Α.Ε.).

2003

Το 2003 η εταιρεία υλοποίησε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 15.5.2002,την πρώτη φάση του προγράμματος διάθεσης μετοχών υπέρ των μελών του Δ.Σ., του Δ/ντος Συμβούλου, του Γενικού Δ/ντου και του προσωπικού της εταιρείας, με την μορφή του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, με την έκδοση 344.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30. Οι ανωτέρω μετοχές πιστώθηκαν στις μερίδες των δικαιούχων στις  23.01.2004 κατόπιν της εγκρίσεως  του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 16.01.2004.

Ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα για την εταιρεία ήταν:

Τον Οκτώβριο του 2003 η DIONIC προέβη στην μείωση της συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. στο ποσοστό του 34,00%, και στην πώληση του 34,37% επί του μετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεμένης ανωνύμου εταιρείας C.A.A.D A.E.

Επίσης αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της σε 50,70% στην θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία ATCOM A.E. Η πρόθεση της εταιρείας να αυξήσει το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας κρίθηκε συμφέρουσα από στρατηγικής και επενδυτικής πλευράς, δεδομένου ότι η ως άνω εταιρεία μέσω του σκοπού της, όπως αυτός περιγράφεται στο καταστατικό της πρόκειται να συμπληρώσει το προϊοντικό μίγμα της DIONIC μέσω του SOFTWARE που παράγει.

Τον Νοέμβριο του 2003 η DIONIC προέβη στην κατάρτιση συμφωνίας με την ανώνυμη εταιρεία MICROTEC A.E. και με τον Άγγελο Σαλιάρη με τους οποίους συμφωνήθηκε το πλαίσιο επιχειρηματικού σχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η εκ μέρους της εταιρείας μας απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και ανάληψη διοίκησης εταιρείας, η οποία θα περιλαμβάνει στον εταιρικό της σκοπό κυρίως και την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα προϊόντων του Ιαπωνικού Οίκου EIZO.

2004

Το 2004 το Δ.Σ. στα πλαίσια του επενδυτικού  προγράμματος της εταιρείας το οποίο πραγματοποιήθηκε την 27.02.2004 αποφάσισε την συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της INFONAUTICS A.E. σε ποσοστό 14% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προσβλέποντας στην διεθνή επέκταση του ομίλου DIONIC Α.Ε. στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας.

Η INFONAUTICS A.E. δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων επιχειρηματικής πληροφόρησης, η οποία θα βασιστεί στην ανάπτυξη δικού της προϊόντος στον τομέα των λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας με το οποίο θα στοχεύσει την αγορά των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών.

Η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21.7.2004 αποφάσισε την συγχώνευση της με τις εταιρείες ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και UNIKID HELLAS A.E. με απορρόφηση αυτών.

Στις 26.11.2004 η εταιρεία στα πλαίσια του επενδυτικού  προγράμματος της εταιρείας συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας INFONAUTICS A.E. αυξάνοντας το ποσοστό της από 14% σε 18%.

Την 1.12.2004 με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-13391/1-12-2004 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των εταιρειών ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και UNIKID HELLAS A.E. δια απορροφήσεως αυτών από την DIONIC.

Με απόφαση του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας "ΑΤCOM Α.Ε." της 20/01/2004  η εταιρεία απορρόφησε την ανώνυμη εταιρεία DIONIC OFFICE DEPOT Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Ν.2190/1920.

2005

Το 2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε την 29.6.2005 αποφάσισε την μεταβολή της επωνυμίας της εταιρείας σε «DIONIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ».

Την 27.6.2005 υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την αγορά ακινήτου 18.576 τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις 3.223 τ.μ. στην βιομηχανική περιοχή Αυλώνα Αττικής.

Την 16.12.2005 συμμετείχε στην  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, της θυγατρικής εταιρείας ΑΤCOM A.E. αυξάνοντας το ποσοστό  συμμετοχής της  από 56,83% σε 62,28% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας.

Την 29.12.2005 υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με την Ανώνυμη Εταιρεία  «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» για σύσταση από κοινού Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

Σκοπός της νέας εταιρείας θα είναι η δραστηριοποίηση της στην κατασκευή αιολικών πάρκων στον ελλαδικό χώρο.

2006

Στις αρχές της χρήσης 2006, η εταιρεία προχώρησε στην αγορά οικοπέδου μετά κτιριακών εγκαταστάσεων στην βιομηχανική περιοχή Αυλώνα Αττικής, το οποίο αξιοποιείται ως logistic center.

Τον Μάρτιο του 2006η  DIONIC Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε  στην αύξηση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας ATCOM Α.Ε. έχοντας ως κύριο γνώμονα την ενίσχυση των επιχειρηματικών της μονάδων με ιδιαίτερα ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης καθώς επίσης και την ισχυροποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, η DIONIC προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 6,44% του μετοχικού κεφαλαίου της ATCOM (ήτοι 36.413 μετοχές) έναντι τιμήματος 347.015,89 ενώ πλέον το ποσοστό συμμετοχής της διαμορφώνεται από 62,29% σε 68,73%. Η αύξηση της συμμετοχής της DIONIC στο μετοχικό κεφάλαιο της ATCOM αναμένεται να λειτουργήσει ιδιαίτερα θετικά και για τα δύο μέρη και εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο ενίσχυσης των λειτουργικών συνεργιών μεταξύ των δύο εταιρειών.

Τον Αύγουστο του 2006 ξεκίνησε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των 1.100 νέων κοινών ονομαστικών ομολογιών της DIONIC, ονομαστικής αξίας € 10.000 που προέκυψαν από την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους € 11 εκατ. και τετραετούς διάρκειας. Οι ομολογίες είναι μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του Εκδότη με λόγο μετατροπής 11.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία ανά 1 ομολογία, ενώ η τιμή μετατροπής έχει καθοριστεί σε € 0,91.

Τον Ιούνιο του 2006 η DIONIC προχώρησε στην απόκτηση ποσοστού 30% της εταιρείας MEDIA VIS Α.Ε. (βάσει της καταρτιθείσας συμφωνίας με την εταιρία MICROTEC ΑΕ και τον Σαλιάρη Αγγελο), η οποία έχει κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων την αντιπροσώπευση των προϊόντων του ιαπωνικού οίκου ΕΙΖΟ στην ελληνική αγορά. Επιπρόσθετα, προχώρησε στην υπογραφή προσυμφώνου για την εξαγορά ποσοστού 50% της εταιρείας SKROUTZ Α.Ε., η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, ενώ στις δραστηριότητες της εντάσσεται και η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.skroutz.gr, από όπου παρέχονται υπηρεσίες αναζήτησης προϊόντων on line.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2006 η DIONIC προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 50% της εταιρείας SKROUTZ Α.Ε., υλοποιώντας σχετικό προσύμφωνο, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και on - line αναζήτησης προϊόντων.

Η DIONIC Α.Ε.Β.Ε., έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στο χώρο των προϊόντων τεχνολογίας απέκτησε το 70%της εταιρείας Media Vis Α.Ε, υλοποιώντας έτσι το προσύμφωνο μεταξύ των δύο εταιρειών που προέβλεπε την απόκτηση ποσοστού 70%.

Τον Οκτώβριο του 2006 η DIONIC σύναψε στρατηγική συνεργασία με τις εταιρείες Nortec Multimedia Α.Ε. και Diaktis Α.Ε. για την επίσημη διανομή των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά.

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επενδύσεις

To  Φεβρουάριο του 2007 ο Όμιλος DIONIC στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαρκούς εξέλιξης σε ότι αφορά την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και τις υποδομές του, ολοκλήρωσε τη μεταφορά του συνόλου των αποθηκών, του τμήματος service, την παραγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή με την επωνυμία LEXUS MULTIMEDIA PCR, καθώς και την τιμολόγηση και διανομή όλων των προϊόντων, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στον Αυλώνα Αττικής. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ανάπτυξη των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου στις Αχαρνές, ενώ με στόχο την ενίσχυση της διαρκούς και συστηματικής επιμόρφωσης του προσωπικού του σε θέματα που άπτονται του τομέα δραστηριότητάς τους, δημιουργήθηκε πλήρως εξοπλισμένο και επανδρωμένο, με εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, κέντρου εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί καθημερινά εκτός ωραρίου.

Εμπορικές Συνεργασίες

Το Μάρτιο του 2007 προχώρησε στη σύναψη στρατηγικών εμπορικών συνεργασιών με τρεις σημαντικές εταιρείες στον κλάδο της παραγωγής βρεφικής-παιδικής ένδυσης και προϊόντων δωματίου και συγκεκριμένα τη διανομή προϊόντων της γνωστής τουρκικής εταιρείας Albimini (αξεσουάρ παιδικής ένδυσης και βρεφικών ενδυμάτων), την εμπορία προϊόντων της βρεφικής - παιδικής συλλογής με το brand Maminoo και  με την εταιρεία Pembemavi (κατασκευή προϊόντων και αξεσουάρ δωματίου - αγορά βρεφικών-παιδικών ειδών).

Ολοκληρώθηκε η σύναψη εμπορικής συνεργασίας με την εταιρεία CONREXX για την επίσημη διανομή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Η CONREXX κατέχει ηγετική θέση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις αγορές όπου δραστηριοποιείται για σειρά ετών ενώ όντας η 3η εταιρεία από άποψη κύκλου εργασιών με κορυφαία την Verbatim. Τα προϊόντα της κατασκευάζονται από την RITEK που είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οπτικών μέσων αποθήκευσης παγκοσμίως. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει οπτικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών όπως δισκέτες, CD, DVD, Memory Cards, Flash Memories και USB Sticks.

Υπέγραψε συμβόλαιο με την Microsoft Ελλάς για την προεγκατάσταση Λειτουργικών Συστημάτων (OEM) στους Η/Υ LEXUS MULTIMEDIA που παράγει και διανέμει στην ελληνική αγορά, καθιστώντας την επίσημο DIRECT OEM. Βάσει της σχετικής συμφωνίας, η DIONIC έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της μέσω των Η/Υ Lexus την ολοκληρωμένη γκάμα των καταξιωμένων προϊόντων της Microsoft.

Τον Μάιο η DIONIC, ισχυροποιώντας τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες αντιπροσώπευσης και διανομής παιχνιδιών στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της, επέκτεινε τη συνεργασία της με τη May Cheong Group, με σκοπό την αποκλειστική αντιπροσώπευση, διανομή και προβολή των άριστων ποιοτικά και ιδιαίτερα δημοφιλών παιχνιδιών Maisto στη Βουλγαρία.

Παράλληλα, η DIONIC A.E.B.E., επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική αγορά στην κατηγορία των προϊόντων Home Entertainment, σύνηψε  στρατηγική συνεργασία με την εταιρία 505 Games (Nintendo DS, Playstation 2 και PSP).

Τον Ιούλιο του 2007  προέβη στη σύναψη νέας συνεργασίας με την κορυφαία στο είδος της Ιταλική εταιρία, OK BABY. Η συνεργασία περιλαμβάνει την αντιπροσώπευση και διάθεση στην ελληνική αγορά προϊόντων της OK BABY, μέσα από το δίκτυο εξειδικευμένων καταστημάτων βρεφικών και παιδικών ειδών του εμπορικού τμήματος.

Τέλος, το Σεπτέμβριο του 2007, η DIONIC, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά ειδών βρεφανάπτυξης, προχώρησε στην αποκλειστική συνεργασία με τη MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE, τη γαλλική εταιρία παραγωγής των παιδικών καθισμάτων ασφαλείας με το σήμα MICHELIN.

Εξαγορές – Ιδρύσεις

Το Μάρτιο του 2007 προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 5% της εταιρείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.

Τον Απρίλιο του 2007, σε συνέχεια της υπογραφής σχετικού συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, η οποία εξειδικεύεται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ΝΤΙΟΝΙΚ προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Η νέα εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αιολικής ενέργειας και έχει ήδη καταθέσει αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την απόκτηση άδειας κατασκευής αιολικού πάρκου συνολικής δυναμικότητας 45 MW στις θέσεις ΛΟΦΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΚΟΡΦΗ του Δήμου Σολυγείας στο Νομό Κορινθίας. Τον Ιούνιο του 2007 ολοκληρώθηκαν  οι διαδικασίες για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 12,6% στην εταιρεία έναντι συνολικού τιμήματος Euro 7.560. Μετά την ως άνω μεταβολή η ΝΤΙΟΝΙΚ θα κατέχει πλέον το 58.6% της εταιρείας από το 46% που κατείχε πριν.

Επίσης τον Ιούνιο, προχώρησε στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και διακριτικό τίτλο ENΑΛΕΝ ΑΕΚΕ με αντικειμενικό σκοπό την κατασκευή και την εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Η συμμετοχή της DIONIC διαμορφώνεται σε 25%. Η Εταιρεία κατατέθηκε αίτηση για Άδεια Παραγωγής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φ/Β σταθμού για την κατασκευή και διαχείριση φωτοβολταϊκού σταθμού δυναμικότητας 1.999 MW στο Δήμο Έλους του Νομού Λακωνίας.

Τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εξαγορά ποσοστού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας στρατηγικής της εταιρείας για ανάπτυξη σε νέες δραστηριότητες με σημαντικές προοπτικές μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο κλάδος των αστικών ακινήτων.

Τον Σεπτέμβριο του 2007 αποφάσισε τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής DIONIC PARTICIPATIONS LTD με έδρα την Κύπρο, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κατά 95% συμμετοχή της DIONIC PARTICIPATIONS LTD στην υπό ίδρυση εταιρία DIONIC BULGARIA LLC, η οποία θα αναλάβει την επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου NTIONIK στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου DIONIC για ανάπτυξη στο χώρο των Βαλκανίων. Ο Όμιλος DIONIC, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική συνεχούς επιχειρηματικής ανάπτυξης και διείσδυσης σε νέες αγορές, προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας DIONIC BULGARIA LLC. Με έδρα τη Σόφια, η DIONIC BULGARIA LLC θα διεισδύσει στη Βουλγαρία, απασχολώντας εξειδικευμένα στελέχη του Ομίλου τα οποία θα μεταφέρουν την εμπειρία και τεχνογνωσία της μητρικής σε όλα τα επίπεδα. Ήδη έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ολοκληρωμένο δίκτυο φωνής και δεδομένων που επιτρέπει την, σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία με τη μητρική, με άμεσο και διαφανή τρόπο. Χάρη στη διασύνδεση αυτή, καθίσταται δυνατή η λειτουργία, με ενιαίο τρόπο, των συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), πελατών (CRM) και Logistics. Επίσης, εξασφαλίζεται ο κεντρικός οικονομικός έλεγχος, καθώς και η συνεχής υποστήριξη και τροφοδοσία των συστημάτων DSS (Decision Support Systems) του Ομίλου.

Τον Οκτώβριο του 2007  η DIONIC ΑΕΒΕ προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ (NTI.AN.A.), με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και διαχείριση αστικών ακινήτων. Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στη ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ανέρχεται στο 60% και με το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται σε ευρώ 300.000, το ύψος της επένδυσης για την DIONIC διαμορφώνεται σε ευρώ 180.000. Η ΝΤΙ.ΑΝ.Α. θα αποτελέσει τον κύριο άξονα δραστηριοποίησης του Ομίλου στην ανάπτυξη ακινήτων, επικεντρώνοντας στην αγορά γης και την ανέγερση οικιστικών και επαγγελματικών αστικών ακινήτων. Τον Νοέμβριο 2007 η DIONIC ΑΒΕΕ προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου NTI.AN.A. κατά ευρώ 100.000 και η DIONIC συμμετείχε κατά το ποσοστό που της αναλογεί, δηλαδή 60%, καταβάλλοντας συνολικό ποσό ευρώ 60.000. Τα έσοδα από την αύξηση του κεφαλαίου πρόκειται να διατεθούν, από τη θυγατρική ΝΤΙ.ΑΝ.Α., αφενός για την εξαγορά του 49% της εταιρείας ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των ευρώ 294.000. Επιπρόσθετα, η θυγατρική πρόκειται να εξαγοράσει το 49% της ANDROS VILLAGE Μ. ΦΙΛΗΣ Ε.Ε., εταιρείας που έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων, καταβάλλοντας το ποσό των ευρώ 53.000 Κύριος σκοπός δραστηριοποίησης της ANDROS Ε.Ε. είναι, σε πρώτη φάση, η ανάπτυξη οικιστικών συμπλεγμάτων στη νησιώτικη Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί της 'Aνδρου.

Το Δεκέμβριο του 2007, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής και της επέκτασης των δραστηριοτήτων του σε νέες προσοδοφόρες αγορές, προχώρησε στην εξαγορά του 70% της εταιρίας SHENZHEN TOP LEAD LIMITED, με έδρα το Hong Kong της Κίνας. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής εταιρίας DIONIC Participations Ltd, ενώ το τίμημα ανέρχεται σε ευρώ 350.000. Για το σκοπό αυτό η DIONIC ολοκλήρωσε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 350.000 με καταβολή μετρητών στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία DIONIC θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και διανομή των δικών της σημάτων με σκοπό την πώληση αυτών στην παγκόσμια αγορά. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν accessories υπολογιστών και παιχνιδομηχανών με το σήμα plug 'n' play, αναλώσιμα υπολογιστών, όπως είναι cdrs /dvdrs /memory sticks /usbs, με το σήμα "dion", κ.ά. Σημειωτέο ότι η SHENZHEN TOP LEAD στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και συσκευών (ηλεκτρονικών - ψηφιακών) της Κίνας, οι οποίες έχουν επιλεγεί βάσει σειράς κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και τήρησης προδιαγραφών διανομής παγκοσμίως (πιστοποιημένες από CE/ROHS, TUV).

Χρηματοδότηση

Μετατρέψιμο Ομολογιακό

Η Εταιρέια σε εφρμογή της από 23.2.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της από 1.8.2006 απόφασης του ΔΣ της εταιρείας, και της από 20.10.2006 απόφασης της συνέλευσης των ομολογιούχων, προχώρησε διαδοχικά στις παρακάτω μετατροπές από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ με τιμή μετατροπής 0,91 ευρώ ανά μετοχή:

§          Τον Σεπτέμβριο του 2007 ανακοινώθηκε από την εταιρεία NΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 06/09/2007 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 6.402.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.920.600 ευρώ, λόγω μετατροπής 582 ομολογιών σε 6.402.000 μετοχές Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.068.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε 7.520.695,80 ευρώ. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε 5.820.058 ευρώ.

§          Στις 24/10/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 17/10/2007 Εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α., και διαπραγμάτευσης 352.000 νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 105.600 ευρώ λόγω μετατροπής 32 ομολογιών σε 352.000 μετοχές, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 7.626.295,80 ευρώ διαιρούμενο σε 25.420.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε 320.003 ευρώ.

§          Στις 22/11/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 15/11/2007 Εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α., και διαπραγμάτευσης 275.000 νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 82.500 ευρώ λόγω μετατροπής 25 ομολογιών σε 275.000 μετοχές, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 7.708.795,80 ευρώ διαιρούμενο σε 25.695.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε 250.003 ευρώ.

§          Στις 21/12/2007 Ανακοινώθηκε από την εταιρεία NΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 31/12/2007 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 3.234.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 970.200 ευρώ, λόγω μετατροπής 294 ομολογιών σε 3.234.000 μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 8.678.995,80 ευρώ διαιρούμενο σε 28.929.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε 2.940.029 ευρώ.

Κοινό Ομολογιακό

Στις 27/9/2007 Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. Ευρώ προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE με την τράπεζα EFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί στα τέσσερα χρόνια.

Στις 5/12/2007 Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί στα τρία χρόνια με σκοπό την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων δανείων μετατρέποντας τα σε μακροπρόθεσμα με ευνοϊκότερους όρους.

Στις 7/1/2008 ο Όμιλος DIONIC, με γνώμονα την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του μέσω της συμμετοχής σε στρατηγικά επιλεγμένους προσοδοφόρους τομείς καθώς και στην αξιοποίηση συνεργιών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 15,45% στη Εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε € 1.898.940 και θα καλυφθεί πλήρως από Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Μάρτιο του 2007 η DIONIC A.E.B.E., διακρίνοντας την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και προσβλέποντας στην αποκόμιση συνεργιών, προχώρησε στην απόκτηση 5% συμμετοχής στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του επιπλέον 15,45% ποσοστού, η DIONIC θα κατέχει το 20,45% της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ.

Η επιλογή για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, είναι ρητά συνυφασμένη με τη στρατηγική για επίτευξη συνεργιών αφού η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα αντικειμένων όπως Τεχνολογική ανάπτυξη, Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, Ανασχεδιασμό Λειτουργικών Διαδικασιών, Συστήματα Logistics, Συστήματα διασφάλισης Ποιότητας, Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής για την υποστήριξη των λειτουργιών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού και Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα ΣΔΙΤ και Ανάπτυξης Ακινήτων, Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ανεύρεση στελεχών, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση απόδοσης, διαχείριση ανθρώπινων πόρων), Διαχείριση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων καθώς και Αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης τεχνολογικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού για οικονομικές μονάδες όλων των μεγεθών.

Σημαντικές συνέργιες και οφέλη προκύπτουν κυρίως για τη θυγατρική του ομίλου ATCOM, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπου αξιοποιώντας την μακρόχρονη γνώση σε πολυσύνθετα έργα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της πρώτης και της τεχνογνωσίας σε εφαρμογές διαδικτύου της δεύτερης, δίνεται η δυνατότητα για ανάληψη νέων σημαντικών έργων. Παράλληλα, τα οφέλη είναι σημαντικά και για τον όμιλο όπου ο εξωστρεφής προσανατολισμός και ειδικά στο χώρο των Βαλκανίων, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την επέκταση των δραστηριοτήτων και της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ με στόχο την ανάληψη έργων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αλλά και την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία όπου ο όμιλος DIONIC πρόκειται να αναπτύξει δραστηριότητα το 2008.

Με την ενέργεια αυτή ο όμιλος DIONIC ενεργοποιείται στρατηγικά πλέον στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. και με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. θα συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες καταστάσεις της DIONIC με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από το 2008.

Στις 14/2/2008 ο Όμιλος DIONIC, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σε τομείς όπου διαθέτει τεχνογνωσία και προσδοκά οφέλη, ανακοινώσε οτι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση της ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD, με έδρα τη Μ. Βρετανία και αριθμό μητρώου Αγγλίας 6492374, μέσω της κατά 65% θυγατρικής της εταιρείας

ATCOM.
Υπενθυμίζουμε ότι η ATCOM Α.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία της το 2000, αποτελώντας τον τεχνολογικό άξονα των δραστηριοτήτων του ομίλου εταιρειών DIONIC. Σήμερα διαθέτει το Web Content Management προϊόν NetvolutionTM, δικής της ανάπτυξης, και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους τομείς του Web Development, Web Design, Web Hosting, Web Consulting, E-commerce, E-learning, Mobile Applications, Web Games. Τα κύρια ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα εστιάζονται στο προηγμένο τεχνολογικά WCMS προϊόν της, στην υψηλά επαγγελματική ποιότητα των λύσεων που προσφέρει, καθώς επίσης και στο ισχυρό know how που διαθέτει. Διαθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση στο χώρο της στην Ελλάδα, ενώ έχει υλοποιήσει περισσότερες από 750 εγκαταστάσεις σε Ελληνικές και διεθνείς εταιρείες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και στην διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός Ελλάδος η θυγατρική ATCOM Α.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD, με κύριο στόχο την προώθηση του WCMS προϊόντος της στη Διεθνή Αγορά, με την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου συνεργατών.
Οι ενέργειες αυτές επιβεβαιώνουν έμπρακτα την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της DIONIC για την ανάληψη επενδύσεων σε τομείς και δραστηριότητες όπου αφενός αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία του ομίλου, αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα διασποράς του επιχειρηματικού κινδύνου, διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές και εν τέλει αύξηση της κερδοφορίας.

Στις 25/2/2008 ο Όμιλος DIONIC, με καίρια παρουσία στο χώρο της διανομής τεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής, προχώρησε  στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρία Packard Bell, μια από τις κορυφαίες εταιρείες οικιακών υπολογιστών στην Ευρώπη, αναλαμβάνοντας την επίσημη αντιπροσώπευση της και την αποκλειστική διανομή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά.
Ο κ. Διονύσης Κατραντζόπουλος , Business Unit Manager Πληροφορικής της DIONIC τόνισε τη σημασία της συνεργασίας του Ομίλου DIONIC με την εταιρία Packard Bell, δηλώνοντας ότι: "Η συνεργασία μας με την Packard Bell έρχεται να ενισχύσει το ήδη πλούσιο portfolio της εταιρίας μας στον τομέα της πληροφορικής και να υπογραμμίσει την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν κάποιες από τις κορυφαίες εταιρίες προϊόντων πληροφορικής στον κόσμο".
Την ίδια ικανοποίηση εξέφρασε και ο κ. Sylvain Braem, Key Accounts Senior Manager της Packard Bell: "Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που καταλήξαμε σε συμφωνία συνεργασίας με την DIONIC, καθώς διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στη διανομή προϊόντων πληροφορικής, πολυετή εμπειρία, μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και σαφέστατα πολύ καλή τοποθέτηση στις αλυσίδες retail, γεγονός που θα συντελέσει καθοριστικά στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Packard Bell και κατ? επέκταση των πωλήσεων".
Ο Όμιλος DIONIC, πιστός στην αναπτυξιακή του στρατηγική, αποδεικνύει με τέτοιου είδους συνεργασίες το ενδιαφέρον του για τη συνεχή διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων που διαθέτει στους Έλληνες καταναλωτές, με γνώμονα πάντα την ποιότητα και τις ανάγκες της αγοράς.
Σημειώνεται πως το νέο καθεστώς συνεργασίας δε θα επηρεάσει την υπάρχουσα συνεργασία της Packard Bell με τις εταιρίες Κωτσόβολος και Electroworld, καθώς και με το εξουσιοδοτημένο service της Packard Bell στην Ελλάδα, την εταιρία MDI.

Στις 14/4/2008 ο όμιλος εταιρειών DIONIC στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών του, συμμετείχε στη διεθνούς φήμης έκθεση εισαγωγών-εξαγωγών "Canton Fair" στην Κίνα, μέσω της θυγατρικής του Εταιρείας Shenzen Top Lead, με σκοπό την προώθηση στην παγκόσμια αγορά δύο μεγάλων κατηγοριών προϊόντων του, τα PlugNPlay και τα Seccam.
Στη διεθνούς κύρους έκθεση "China Import and Export Fair (Canton Fair)", η οποία αποτελεί μια από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες εμπορικές διοργανώσεις παγκοσμίου εμβέλειας, η Shenzen Top Lead, η οποία εδρεύει στο Χονγκ Κόνγκ, θα συμμετάσχει με την προβολή 2 κατηγοριών επώνυμων προϊόντων της, τα plug n play (accessories υπολογιστών/παιχνιδομηχανών) και τα seccam (συστήματα ασφαλείας). Πιο συγκεκριμένα, τα προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας και αξεσουάρ PlugNPlay είναι κατασκευασμένα ώστε να πληρούν τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας για προϊόντα που απευθύνονται, πρώτιστα, σε παιδιά και καλύπτονται από μακρόχρονη, για την κατηγορία, εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία φτάνει τα δύο χρόνια. Τα PlugNPlay (χειριστήρια και τιμονιέρες videogames, καλώδια συνδέσεως με κονσόλες και Η/Υ, κ.α.) αποτελούν μια αξιόπιστη, άριστη αισθητικά και παράλληλα οικονομική πρόταση στον χώρο της Οικιακής Ψυχαγωγίας. Παράλληλα, τα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και υπερσύγχρονης τεχνολογίας συστήματα παρακολούθησης SECCAM περιλαμβάνουν κάμερες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, υποστηρίζοντας υπέρυθρο φωτισμό για νυχτερινή λήψη έως και 70 μέτρα απόσταση. Επίσης διαθέτουν πολυεστιακό φακό με δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης. Όλα τα προϊόντα SECCAM διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά CE, FCC, RoHs.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η θυγατρική Shenzen Top Lead δραστηριοποιείται στην διανομή καταναλωτικών προϊόντων (accessories υπολογιστών, παιχνιδομηχανές, αναλώσιμα υπολογιστών κλπ) με τα δικά της εμπορικά σήματα (PlugNPlay, seccam κλπ) στην παγκόσμια αγορά, ενώ έχει συνάψει ισχυρές συνεργασίες με μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και συσκευών (ηλεκτρονικών - ψηφιακών) της Κίνας, οι οποίες έχουν επιλεγεί βάσει σειράς αυστηρών κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και τήρησης προδιαγραφών διανομής παγκοσμίως (πιστοποιημένες από CE/ROHS, TUV).
Παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις της αγοράς, ο όμιλος DIONIC συμμετέχει ενεργά σε κλαδικές διοργανώσεις παγκοσμίου ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας περαιτέρω το δίκτυο των συνεργατών του και διευρύνοντας παράλληλα την πλατιά πελατειακή του βάση.
Η συμμετοχή του ομίλου Dionic στη σημαντική έκθεση Canton Fair καταδεικνύει τη σταθερή του προσήλωση στην στρατηγική ανάπτυξης της δραστηριότητάς του και των συνεργασιών του για τη διακίνηση και διανομή επωνύμων προϊόντων και υπηρεσιών από διάφορους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσης.

Στις 22/4/2008 με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο διεθνών αντιπροσώπων της εταιρείας Activision, το οποίο διοργάνωσε η επιχειρηματική μονάδα Home Entertainment του Ομίλου DIONIC στην Αθήνα σε ξενοδοχείο του Αστέρα Βουλιαγμένης.
Στο συνέδριο έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι και στελέχη της εταιρείας Activision από χώρες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, ενώ κατά την διάρκεια της τριήμερης εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα νέα πρωτοποριακά προϊόντα της Activision, καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις διεθνείς αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.
Για την άρτια οργάνωση του συνεδρίου, η DIONIC δέχθηκε θερμά συγχαρητήρια τόσο από τα στελέχη της Activision, όσο και από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι μάλιστα εξέφρασαν την επιθυμία τους να διεξάγεται το συνέδριο κάθε χρόνο στη χώρα μας.
Η επιτυχία της διοργάνωσης του συνεδρίου της Activision, του δεύτερου μεγαλύτερου δημιουργού videogames παγκοσμίως, συνέβαλε σημαντικά τόσο στην προώθηση της ευρείας γκάμας των τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών της DIONIC, όσο και στην προβολή της θέσης της ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες αντιπροσώπευσης και διανομής επώνυμων προϊόντων οίκων διεθνούς φήμης στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η επιλογή του Ομίλου DIONIC για τη διοργάνωση και επιμέλεια της εκδήλωσης της Activision, καταδεικνύει την εμπιστοσύνη, αναγνωρίζει τη μέχρι τώρα προσφορά και προβάλλει τις δυνατότητες που διαθέτει μία ελληνική εταιρεία στην ανάληψη και επιτυχή υλοποίηση συνεδρίων σημαντικών προμηθευτών της, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες της με εταιρείες διεθνούς εμβέλειας.
Η διοργάνωση υψηλού κύρους συναντήσεων του κλάδου, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον του Ομίλου DIONIC για την ενίσχυση της προβολής του στον τομέα αντιπροσώπευσης και διανομής επωνύμων προϊόντων, ενώ αποτελεί επιστέγασμα της σταθερής ποιοτικής προϊοντικής παρουσίας του στην ελληνική αγορά.

Στις 29/5/2008 στα πλαίσια ανάπτυξης του ομίλου DIONIC και σε άλλους τομείς και θέλοντας να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον τομέα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας προέβη στην εξαγορά του 45% της εταιρίας MARM LIGHTING LIMITED με έδρα την Κύπρο. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής εταιρίας DIONIC PARTICIPATION LTD, έναντι του τιμήματος των 590.000 ευρώ.
Με την εξαγορά αυτή ο όμιλος θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών ballasts για φωτιστικά σώματα φθορισμού Τ8,Τ5 και PL τα οποία παρέχουν σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έναντι τόσο των μαγνητικών όσο και των λοιπών ηλεκτρονικών ballast που κυκλοφορούν στην αγορά. Η εταιρία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών ballasts. Μέσω της ΜARM LIGHTING LIMITED θα δραστηριοποιηθεί επίσης στην εμπορία φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας με το δικό της κατοχυρωμένο Brand ECOLIGHT.
Η δραστηριότητα στους παραπάνω τομείς θα γίνει σε διεθνές επίπεδο με στόχο την διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές, την αύξηση της κερδοφορίας του ομίλου και την διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει.

Στις 3/6/2008 στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ομίλου και της δραστηριοποίησης του σε νέους τομείς και μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στην θυγατρική του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ΑΕ) στην οποία η DIONIC συμμετέχει κατά 60% η ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ΑΕ προχώρησε στην εξαγορά του 30% της εταιρείας LEADERSHIP AΕ,έναντι τιμήματος ευρώ 462.000.
Η εταιρεία LEADERSHIP AΕ είναι κατασκευαστική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή των Βορειανατολικών Προαστίων της Αθήνας περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα στοιχείο που καταδεικνύει θετικές προοπτικές για τον Ομιλο DIONIC.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην στρατηγική του ομίλου για εντονότερη δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων και να ενισχύσει τα αποτελέσματα του Ομίλου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία αυτού, και διευρύνοντας τις υπηρεσίες που παρέχει να υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου.

Η "DIONIC " γνωστοποιήσε στο επενδυτικό κοινό, ότι η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09/04/2008, καλύφθηκε κατά 100% (απο την ALPHA BANK A.E), συγκεντρώνοντας συνολικά κεφάλαια ύψους ευρώ 12.000.000 που αντιστοιχούν στο σύνολο της έκδοσης, ήτοι 1.200 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη.
Κατόπιν των ανωτέρω, η DIONIC  ανακοίινωσε, ότι την  25η Ιουνίου 2008, εκδόθηκε το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 12.000.000 που αντιστοιχεί σε 1.200 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι όροι του δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από 17/06/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως ακολούθως:
Τύπος Ομολογιών: Ανώνυμες, έγχαρτες, μετατρέψιμες σε τίτλους.
Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 1.200.
Ονομαστική Αξία Ομολογιών: ευρώ 10.000.
Τιμή Εκδόσεως: Στην Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας.
Διάρκεια: 4 έτη.
Επιτόκιο: Επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών πλέον περιθωρίου 1,50%.
Τιμή Αποπληρωμής: Η Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας προσαυξημένη κατά 4,45%.
Τιμή μετατροπής: ευρώ 1,00.
Λόγος μετατροπής: Κάθε μία (1) Ομολογία είναι μετατρέψιμη σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές του Εκδότη.
Διαχειριστής Πληρωμών: Alpha Bank A.E.