Στόχοι

Α- Α+ Εκτυπωτής

 

Οι κύριοι στόχοι του Ομίλου, σε ορίζοντα 5ετίας, είναι οι ακόλουθοι:

•        Να λειτουργεί ως πρότυπο οργάνωσης και ομοιογένειας

•         Να αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό όμιλο, με δραστηριότητες στην Αμερικάνικη Ήπειρο, σε   
          Εμπορικό και Τεχνολογικό επίπεδο

•         Να διαθέτει το καλύτερο στελεχιακό δυναμικό της Αγοράς, σε όλα τα επίπεδα

•         Να αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον λειτουργίας, που συντελεί στην αξιοποίηση και εξέλιξη
          των προσωπικών ικανοτήτων των στελεχών του, ως στοιχείο ανάπτυξης της εσωτερικής
           υπεραξίας του ομίλου