Στρατηγική

Α- Α+ Εκτυπωτής

  • Eπέκταση στην Ελλάδα  και το εξωτερικό σε νέες αγορές, με κύριο στόχο την αύξηση της κερδοφορίας
  • Έμφαση σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά μικρών εως μηδενικών αποθεμάτων και μικρής έως μηδενικής έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο.
  • Διασφάλιση των ιδιων και ξένων κεφαλαίων, τα οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων
  • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας
  • Συνεχής ανάπτυξη -εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού
  • Συνεχής αύξηση της μερισματικής πολιτικής
  • Πλήρης εκμετάλλευση των συνεργειών που προκύπτουν